Genel Ticari Koşullar

Genel Ticari Koşullar
4TRONYX Entertainment GmbH, Robert-Koch-Str. 50, 55129 Mainz / Almanya
(asağıda 4TRONYX olarak adlandırılacaktır)
www.4tronyx.com


§ 1 Geçerlilik Alanı
(1) Aşağıdaki Genel Ticari Koşullar 4TRONYX ile 4TRONYX'in internet sayfasını kullanan tüketiciler ve işletmeciler (aşağıda "Müşteri" olarak adlandırılacak) arasındaki sözleşme münasebetlerini düzenler, Genel Ticari koşullar www.youniik.com Web sitesinin ve de bu Domaine ait Subdomainlerin kullanımı ile ilgilidir. Belirleyici olan, anlaşmanın yapıldığı anda geçerli olan şeklidir.
(2) Bu Genel Ticari Koşullar'daki anlamıyla 4TRONYX ile ticari münasebete giren tüketiciler gerçek kişilerdir, kendilerinin ticari münasebetleri veya müstakil mesleki faaliyetleri bunda hesaba katılamaz. Bu Genel Ticari Koşullar'daki anlamıyla işletmeciler gerçek ve tüzel kişilerdir veya kendilerinin ticari veya müstakil mesleki faaliyetlerinin icra edilmesinde 4TRONYX ile bir ticari münasebete giren şahıs şirketleridir.


§ 2 Sözleşme Akdi
(1) 4TRONYX 'in internetteki arzları 4TRONYX 'e mal siparişinde bulunmak konusunda müşterilere bağlayıcı olmayan bir çağrı oluşturur.
(2) Arzulanan malın internette sipariş edilmesi ile müşteri satış mukavelesinin yapılması hakkında bağlayıcı bir teklifte bulunur.
(3) 4TRONYX'in bu teklifi beş iş günü içinde sipariş teyidinin (veya malın gönderimi ile ilgili bir bilgilendirmenin veya malın direkt müşteri tarafından bildirilen teslimat adresine gönderilmesi ile) gönderilmesi suretiyle kabul etme hakkı vardır. Sipariş teyidi E-Mail yolu ile ulaştırılır. Cümle 1'de belirtilen süre içinde gönderimleri teyit edilmemiş olan ürünler sözleşmenin parçası olmazlar.


§ 3 Ödeme, Zaman Aşımı, Ödeme Gecikmesi
(1) Malların ödemesi havale ile önceden ödenme, kredi kartı ile ödeme veya PayPal şeklinde gerçekleşir. Münferit durumlarda belli ödeme şekillerini kabul etmek veya hariç tutmak hakkımızı saklı tutuyoruz.
(2) Önceden ödeme durumunda müşteri, sözleşmenin yapılmasından sonra satış fiyatını gecikmeksizin ödemekle yükümlüdür. PayPal ile ödeme durumunda teslimat ödeme teyidinin girişinden sonra ivedilikle gerçekleşir. Fatura'ya istinaden ödeme yapma durumunda müşteri fatura tutarını malı aldıktan sonraki 14 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Kredi kartı ile ödeme durumunda hesaptan düşme malın gönderiminden sonra gerçekleşir.
(3) Müşteri bir ödeme gecikmesi içinde bulunursa bu esnada her türlü kusuru temsil eder.
(4) Gecikme esnasında satış fiyatı faizlendirilir. Gecikme faizi oranı yıl için baz faiz oran üstüne yüzde beş puan tutardır. Bir tüketicinin katılmadığı hukuki işlemlerde faiz oranı baz faiz oran üstüne sekiz yüzde puan tutarındadır.
(5) Diğer bir zararın ileri sürülmesi hariç tutulmamıştır.

§ 4 Sevkiyat, Teslimat
(1) Teslimat, satın alınan malın müşteri tarafından bildirilen adrese gönderilmesi suretiyle gerçekleşir. Teslimat, belirtilen ambalaj ve gönderme masrafları mukabili gerçekleşir.
(2) Yurtdışı teslimatları için, başka bir şey bildirilmediği sürece ambalaj ve gönderim fiyatı ayrıca ağırlığa göre hesaplanır. Eğer müşteri yüksek masraf gerektiren özel bir gönderim türü isterse, bu fazladan masrafı öder.
(3) Müşteri, malı kendisinin ticari veya mesleki faaliyeti için ediniyorsa 4TRONYX'in malı nakliyatçıya, taşıyıcıya veya gönderimin gerçekleşmesi için belirlenmiş diğer bir şahıs veya kuruma teslim etmesi ile birlikte satılan malın tesadüfen ortadan kaybolması veya tesadüfen kötüleşmesi tehlikesi müşterinin sorumluluğuna geçer.

§ 5 Mülkiyet Muhafazası
Satılan mal; ödemenin tam olarak yapılmasına kadar 4TRONYX 'in mülkiyetindedir. 4TRONYX 'in net bir muvafakati olmadan mülkiyet devrinden önce ipotek verme, teminat devri, işleme tabi tutma veya şeklini değiştirme konusunda izin verilmemiştir.

& 6 Fiyatlar
Mal için verilen teklifte belirtilen fiyat muhtemel Katma Değer Vergisi ve fiyatı oluşturan diğer unsurlar dahil son fiyattır. Fiyat gönderim ve teslimat masraflarını kapsamaz.

§ 7 Anlaşma Feshi
(1) Eğer müşterinin kredibilitesi hakkında yanlış bilgiler verildiyse veya müşterinin ödeme aczi hakkında veya müşterinin mal varlığı hakkında bir iflas davası açılması veya böyle bir davanın mal varlığının masrafları karşılamaktaki yetersizliği nedeniyle reddedilmesi hakkında objektif sebepler oluştuysa, 4TRONYX teslimatın veya hizmetin henüz yerine getirilmemiş kısmı bakımından da sözleşmeden geri çekilme hakkına sahiptir. Geri çekilme durumundan önce müşteriye peşin ödeme yapması veya uygun bir güvence sunması imkanı verilir.
(2) Kısmi geri çekilme durumunda muhtemel tazminat taleplerine halel gelmeksizin yerine getirilen kısmi hizmetler sözleşmeye uygun olarak mahsup edilir ve ödenir.


§ 8 Garanti
(1) Tüketicilere verilen güvence
a) 4TRONYX malın teslimatta kusursuz olduğuna garanti verir. Malın teslimatından itibaren altı ay içinde bir malzeme kusuru ortaya çıkarsa, bu durumda bunun teslimat sırasında kusurlu olduğu düşünülür yeter ki bu tahmin malın ve kusurun türü ile uyuşsun. Malzeme kusuru altı aylık sürenin geçmesinden sonra ortaya çıkarsa, müşteri malzeme kusurunun teslimat anında var olduğunu ispatlamalıdır.
b) Mal teslimatta kusurlu ise; müşterinin, kusurun giderilmesinin düzeltme veya yerine teslimat yapılması suretiyle gerçekleşmesi konusunda seçim hakkı vardır. Eğer seçilen kusur giderme şekli sadece orantısız masraflarla mümkün olacaksa ve diğer kusur giderme şekli müşteri için önemli dezavantajlar oluşturmayacaksa 4TRONYX 'in seçilen kusur giderme şekline itiraz etme hakkı vardır.
c) Kusur giderme başarısız olursa, müşteri esas itibariyle kendi seçimine göre satış fiyatının düşürülmesini (azaltılmasını) veya sözleşmenin bozulmasını (rücu etmek) ve de tazminat talep edebilir. Küçük kusurlarda müşterinin sözleşmeden geri çekilme (rücu) hakkı yoktur.
d) Müşterinin, kusurlardan doğan hakları iki yıl içinde zaman aşımına uğrar, kullanılmış şeylerin satışında bir yıl içinde.
(2) İşletmecilere verilen güvence
a) Satış 4TRONYX ve müşteri için bir ticaret işi ise; müşteri, teslim edilen malı hemen kalite ve miktar sapmaları açısından inceleyecektir ve teşhis edilebilir kusurları malın tesliminden itibaren bir hafta içinde 4TRONYX'e yazılı olarak bildirecektir, aksi halde güvence hakkı talep etme hakkı yoktur. Gizli kusurların tespit edilmelerinden sonra bir hafta içinde 4TRONYX 'e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sürenin korunması için zamanında gönderme yeterlidir. Bu durumda bütün hak koşulları için özellikle de kusurun kendisi için, kusurun tespit zamanı için ve kusur bildiriminin zamanında yapılması için tam ispat yükümlülüğü müşterinindir.
b) Mal kusurlarında 4TRONYX kendi seçimine göre düzeltme veya yerine mal teslimatı yolu ile güvence sağlar.
c) Müşterinin kusurlardan doğan hakları bir yıl içinde zaman aşımına uğrar.
(3) 4TRONYX kusurlu bir malın kusurunun giderimi amacına yönelik bir mal teslim ederse, 4TRONYX müşteriden kusurlu malın geri verilmesini talep edebilir.
(4) Müşterinin sözleşmeye aykırı veya uygunsuz önlemleri dolayısıyla ortaya çıkan hasarlar, 4TRONYX'den talepte bulunmak için bir gerekçe oluşturmaz.

§ 9 Sorumluluğun sınırlanması
(1) 4 TRONYX üçüncü şahıslarda oluşan yaralama, can, vücut ve sağlık hasarlarının sorumluluğunu, sadece bu zarar kasten veya ihmalli bir fiil veya 4 TRONYX tarafından sözleşmenin ana maddelerinin cezayı gerektiren ihlali veya yerine getirilmemesi durumunda üstlenir. Bir yükümlülüğün sözleşmenin ana maddesi olarak kabul edilebilmesi için, bu maddeye uyulması halinde sözleşme taahhüdünün yerine gelmiş sayılması veya Alıcı tarafın bu maddenin sürekli yerine geleceğine güvenmiş olması gerekmektedir.
Bunların dışındaki zararların tazmini kabul edilemez. Ancak 4 TRONYX tarafından satılan ürünlere verilen garanti kapsamındaki zarar tazmin talepleri geçerlidir ve bundan etkilenmez.
(2) Şu anki teknolojik seviyeye göre internet üzerinden veriler her zaman hatasız gönderilemeyebilir. Bu yüzden İnternet Mağazamızın daima problemsiz işletebileceğini garanti edemeyiz.


§ 10 Yargı Seçimi, Mahkeme Yeri
(1) Bu Hukuki işlemden doğan bütün ihtilaflarda Federal Almanya Hukuku geçerlidir. Tüketicilerde bu hukuk seçimi tüketicinin mutat ikametinin bulunduğu devletin hukukunun zorlayıcı hükümleri ile sağlanmadığı mahrum bıraktığı kadar geçerlidir. Birleşmiş Milletler Satış sözleşmesi geçerli değildir.
(2) Müşteri, bir tüccar, kamu hukuku veya özel varlıklar tüzel kişiliği ise bu sözleşmeden doğan bütün ihtilaflarda tek mahkeme yeri sadece 4TRONYX iş merkezidir. Aynı şey müşterinin genel mahkeme yerinin Almanya olması veya mutat ikametinin dava açımı esnasında belli olmaması durumunda da geçerlidir.


§ 11 Ciddi Zarar Kuralı
Bu Genel Ticari Koşulların bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda diğer hükümler bundan etkilenmez, münferit şartların düşmesi ile sözleşme taraflarından birinin beklenmeyecek şekilde zarara uğraması ile kendisinden sözleşmeye uymasının beklenemeyecek hale gelmesi hariç.

Ahşaplı günler

Farklı bir Ahşap !

YOUNiiK® Motiv Old Door

Bu çok farklı birşey - cep'ine ahşap görüntüsü ver! Bu farklı desenler tabiki tüm diğer cihazlar için de mevcut.

YOUNiiK® Tribal'ler

Beyler dikkat !

YOUNiiK® Tribals

Şimdi cep & diğerleri gerçekten COOL - siyah/beyaz, metal optik veya renkli Tribal'ler - haydi giydir!

 

Bubbles for Fashion

Bubbles

"Fashion" de  yenilikler!

"Magic Bubbles"  ve

"Rainbow Stars" elektroniklerini büyülesin!

Yanarsınn!

Hot Girls

Bu kızlar çook ateşli...

Dikkat et - yanarsınn!

Summer Flower Power

Summer flower power
Cep telefonun ve diğer cihazların renklensin!

Canlı trend renklerde Çiçekli-dizaynlar !

Tasarımını kendin yap!

Cep telefonunun ve diğer cihazlarının rengini ve görüntüsünü kendi zevkine göre Sen yap!

YOUNiiK® dizaynerle bunu çok kolay yapabilirsin.

Şimdi dene!!!