Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja
4TRONYX Entertainment GmbH, Robert-Koch-Str. 50, 55129 Mainz, Nemčija
(v nadaljevanju "4TRONYX")
www.4tronyx.com

§ 1 Področje uporabe
(1) Pogodbeni odnosi med 4TRONYX in fizičnimi ter pravnimi osebami, ki uporabljajo 4TRONYX-ove spletne ponudbe (v nadaljevanju''stranke'') so podvrženi naslednjim splošnim pogojem poslovanja (v nadaljevanju SPP). SPP veljajo za uporabo spletne strani www.youniik.com, prav tako pa tudi za vse povezane domene. SPP veljajo za vse pogodbene odnose od trenutka podpisa oz. sklenitve pogodbe.
(2) ''Stranke'' so posamezniki, ki kupijo oziroma so odločeni kupiti izdelke in/ali storiteve, ki jih ponuja 4TRONYX in jih nimajo namena prodati ali uporabiti za svoje poslovne namene. ''Trgovc'' so posamezniki ali podjetja, ki kupujejo oziroma so odločeni kupiti izdelke in/ali storitve, ki jih ponuja 4TRONYX in jih nameravajo uporabiti v trgovske, reklamne ali podobne profesionalne namene.


§ 2 Končne določbe
(1) 4TRONYX-ove ponudbe poslane preko spleta, so nezavezujoča povabila k nakup 4TRONYX-ovih izdelkov.
(2) S spletnim naročilom izdelka, se stranka zavezuje, da bo nakup tudi dejansko opravila.
(3) 4TRONYX bo strankino naročilo obdelal v roku 5 dni in ga potrdil bodisi z izdajo potrditve naročila, bodisi z informacijo, da je bil izdelek že odposlan, ali pa s tem da bo izdelek že dostavil na naslov, ki je bil določen v naročilu.


§ 3 Plačilo, zapadlost plačila, odlog plačila
(1) Izdelki naročeni preko spleta, morajo biti plačani po predračunu z uporabo plačilnih metod kot so bančno nakazilo, plačilo s kreditno kartico ali plačilom preko PayPal računa.
(2) V primeru predplačila, je stranka dolžna celoten znesek plačati takoj po sklenitvi pogodbe.
V primeru plačila preko PayPal računa, bodo naročeni izdelki odposlani takoj po potrditvi plačila.
V primeru plačila na osnovi izstavljenega računa, je stranka dolžna račun plačati v roku 14 dni od prejema izdelkov.
Pri plačilu s kreditno kartico, bo le ta obremenjena takoj, ko bodo izdelki poslani na strankin naslov.
(3) V primeru zamude s plačilom, bo stranka nosila vse stroške, ki bi lahko nastali v obdobju zamude s plačilom.
(4) Zamudne obresti se obračunajo za celotno obdobje zamude in to na celoten zamujen znesek. Višina zamudnih obresti je osnovna obrestna mera ECB povečana za 5%. Pri pravnih poslih, kjer stranka ni direktno udeležen, je zamudna obrestna mera izračunana kot osnovna obrestna mera ECB povečana za 8%.
(5) Pravica po zahtevku pokritja dodatne škode ni izključena.


§ 4 Dostava
(1) Izdelki bodo dostavljeni na naslov, določen v naročilu.
(2) Stranka je dolžna plačati poštnino in stroške obdelave naročila. Če je naslov za dostavo izven Nemčije, ima 4TRONYX pravico zaračunati dodatne stroške, ki bi nastali zaradi dodatnega pakiranja potrebnega za dostavo na določeno lokacijo.
(3) Če stranka zahteva poseben način dostave, ki presega obstoječo prakso in normalne stroške poštnine, bo to morala plačati.
(4) Če stranka izdelke kupuje za profesionalno uporabo, potem nevarnost izgube oz. poškodovanja preide od 4TRONYX-a na stranko takoj, ko je 4TRONYX dostavil izdelke špediterju, prevozniku ali kakšni drugi osebi, ki je odgovorna za dostavo.


§ 5 Prenos lastništva
Lastništvo nad izdelki preide na stranko šele takrat, ko je ta izdelke v celoti plačala. Pred dokončnim poplačilom, stranka ne sme razpolagati z izdelki, oziroma jih odtujiti brez dovoljenja 4TRONYX-a.

§ 6 Cena
Cene izdelkov, navedene v spletni ponudbi, vključuje DDV. Stroški poštnine niso vključeni v navedeno ceno in bodo stranki dodatno zaračunani.

§ 7 Odpoved pogodbe
(1) 4TRONYX ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli (vključno v primerih, ko je bila delna dostava že opravljena oziroma izdelki čakajo na odpremo), če je stranka posredovala napačno informacijo o svojem finančnem stanju in tudi v primeru, ko je očitno, da je stranka plačilno nesposobna (npr. sproženi postopki proti stranki zaradi insolventnosti, stečaja itd). Stranka ima pravico zagotoviti vnaprejšnje plačilo ali ustrezno zavarovanje ter se s tem izogniti odpovedi pogodbe.
(2) V primeru delne dostave in preklica pogodbe, morajo biti izdelki, ki so bili stranki dostavljeni, stranki zaračunani in s strani stranke plačani, v skladu s pogodbo in ne glede na morebitne bodoče zahtevke po povračilu nastale škode.

§ 8 Zakonske pravice
(1) Stranke
a) 4TRONYX je dolžan dostaviti izdelke brez napak oziroma poškodb. V kolikor se napaka pojavi v roku šestih mesecev po dostavi, se to šteje za skrito napako, razen če gre za uporabo YOUNiiK® izdelka na napravi, za katero izdelek ni bil namenjen oziroma, če je do poškodbe prišlo zaradi drugih vplivov. V kolikor je stranka napako odkrila po izteku šestih mesecev, potem bo morala dokazati oziroma predložiti dokaz, da je bil izdelek ob dobavi neustrezen.
b) Če je izdelek neustrezen, ima stranka po pogodbi pravico izbirati med popravilom obstoječega izdelka in zamenjavo za nov izdelek. 4TRONYX ima pravico izbrano vrsto izpolnitve zavrniti, v kolikor bi le ta pomenila nerazumno visoke stroške in hkratno druga vrsta izpolnitve ne bi bila znatno neugodnejša za stranko.
c) Če izpolnitev pogodbe ni mogoče doseči, ima stranka pravico bodisi zahtevati delno povračilo plačila bodisi odstopiti od pogodbe in zahtevati ustrezno odškodnino. Če je napaka majhna, stranka nima pravice do odstopa od pogodbe.
d) Strankine zakonske pravice potečejo v roku dveh let od dostave izdelka. V kolikor je bil uporabljen izdelek prodan naprej, zakonske pravice potečejo v enem letu.
(2) Trgovci
(a) Če je naročilo del strankinih trgovinskih poslov, potem je stranka dolžna preveriti dobavljeno blago takoj in ugotoviti morebitna odstopanja od dogovorjenega. Prav tako je tudi dolžna takoj preveriti pravilnost zaračunanega zneska.
O morebitnih vidnih napakah mora biti 4TRONYX obveščen v roku enega tedna. V kolikor stranka tega v tem roku ne stori, potečejo tudi zakonske pravice.
Vse prikrite poškodbe in okvare izdelkov je potrebno sporočiti v pisni obliki v roku enega tedna od odkritja. Za zadnji datum se šteje dan, ko je bilo pisno poročilo o napaki oddano na pošto. Stranka mora za ugodno rešitev zahtevka predložiti podrobne dokaze, še posebej to, za kakšno napako gre, kdaj je bila napaka odkrita in ali je o napaki poročala pravočasno.
b) V primeru izdelavne napake oziroma poškodbe, bo 4TRONYX po lastni izbiri izdelek bodisi popravil bodisi zamenjal.
c) Strankine zakonske pravice potečejo v roku enega let od dostave izdelka.
(3) V primeru zamenjave, 4TRONYX lahko zahteva vračilo poškodovanega izdelka.
(4) 4TRONYX ni odgovoren za napake nastale zaradi strankinega neustreznega ravnanja oziroma zaradi ravnanja v neskladju s pogodbo.

§ 9 Omejitev odgovornosti
(1) 4TRONYX je odgovoren za vse zahtevke, ki izhajajo iz naslova telesnih poškodb, poslabšanja zdravja ter morebitnih smrti. V zvezi z drugimi izgubami in škodami, bo 4TRONYX sprejel odgovornost le, če so bile te povzročene zaradi namernih kršitev, hude malomarnosti ter kršitev bistvenih dolžnosti iz pogodbe s strani 4TRONYX-a ali oseb, ki so pri njem zaposleni. Bistvene sestavine pogodbe so vse tiste, katerih uresničitev je pogoj za pravilno izvedbo naročila in za katere stranka verjame, da bodo v celoti izpolnjene. Vsaka nadaljna odgovornost za izgubo ali poškodbe je izključena. Ta pogoj ne vpliva na garancije, ki jih izdaja 4TRONYX in na pravice, ki izhajajo iz "Zakona o splošni varnosti proizvodov".
(2) Glede na trenutno stanje tehnologije, ne moremo jamčiti, da bo prenos podatkov preko interneta brez napak in/ali mogoč ob vsakem času. 4TRONYX zato ne more biti odgovoren za morebitno nerazpoložljivost spletne trgovine.


§ 10 Veljavno pravo in pristojnost
(1) Vsa pravna vprašanja, ki izhajajo iz te pogodbe, bodo obravnavana v skladu z nemškim pravom. To ne velja v primeru, ko bi bila stranka zaradi tega prikrajšana oziroma bi bila raven njene pravne zaščite nižja kot bi bila, če bi se upoštevalo pravo države v kateri ima stranka stalno prebivališče.
Uporaba "Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga" je izrecno izključena.
(2) Če je stranka trgovec, pravna oseba ali javni subjekt, bo za vse pravna vprašanja izključno pristojno sodišče okraja, kjer ima 4TRONYX registriran svoj sedež.
Enako velja tudi v primeru, ko stranka ni registrirana v Nemčiji oziroma če je kraj njenega stalnega bivališča neznan v času vložitve zahtevka.

§ 11 Pravne posledice izključevanja in neveljavnosti.
Če se katerokoli določilo teh SPP šteje za ničnega, neveljavenega ali iz katerega koli razloga neizvršljivega, to ne bo vplivalo na veljavnost in izvršljivost preostalih določil.
Pogodba bo razveljavljena v primeru, da je hudo škodljiva za eno izmed pogodbenih strank in tega ni možno spremeniti s posebnim dodatkom k pogodbi.

YOUNiiK® Tribal dizajni

Fantje, pozor!

YOUNiiK® Tribals

Cool Tribal dizajni za mobilnike in ostalo - v črno-beli ali barvni različici!

Mali Habichtovi junaki

Mali očarljivi Habichti tudi na YOUNiiK!

Withit junaki in YOUNiiK

Pojdite na surfanj s TOP psom in na zabavo z NORO kravo! Tudi številni drugi Withit® junaki za mobilnike in ostalo!

NICI junaki na vašem telefonu!

Ekskluzivno za Youniik!

NICI Devil on line

Mali angeli in hudički, divji živalski prijatelji in drugi  NICI junaki - na vašem mobilniku!

Pozor, vroča dekleta!

Za vroča dekleta, in za fante, ki hočejo izstopati:

YOUNiiK® vroča dekleta!

Eksotika


Navdih za naše najnovejše dizajne smo dobili v eksotičnih  podobah iz narave. Podajte se na eksotična popotovanja tudi vi!