Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
4TRONYX Entertainment GmbH, Robert-Koch-Str. 50, 55129 Mainz
(ďalej len "4TRONYX")
www.4tronyx.com

§ 1 Rozsah pôsobnosti
(1) Nasledujúce podmienky (ďalej len Podmienky) upravujú zmluvný vzťah medzi 4TRONYX a spotrebiteľmi a podnikateľmi, ktorí využívajú internetovú ponuku 4TRONYX (ďalej len Kupujúci). Podmienky sa vzťahujú na používanie webu www.youniik.com a všetkých súvisiacich sub-domén. Pre čas trvania obchodných podmienok je rozhodujúcou doba na ktorú bola zmluva dohodnutá.
(2) Spotrebiteľom v zmysle týchto Podmienok sa rozumejú fyzické osoby, nakupujúce produkty/služby od 4TRONYX za iným ako obchodným alebo podnikateľským účelom. Podnikateľom v zmysle týchto Podmienok, sa rozumejú fyzické a právnické osoby alebo spoločnosti, ktoré do obchodného vzťahu s 4TRONYX vstupujú za účelom ďalšej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

§ 2 Predmet zmluvy
(1) Prezentácia produktov v internetovom obchode 4TRONYX nie je právne záväznou ponukou, ale orientačným on-line katalógom.
(2) Kliknutím na tlačidlo "Teraz objednať" dáva Kupujúci záväznú objednávku na produkty umiestnené v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané ihneď prostredníctvom automaticky generovaného e-mailu. Tento e-mail je zároveň potvrdením o kúpnej cene produktov.
(3) Produkty, ktorých objednanie nebolo potvrdené v súlade s čl. 2, nie sú súčasťou zmluvy.

§ 3 Platba, dátum splatnosti, omeškanie
(1) Platba za tovar je možná vopred bankovým prevodom, kreditnou kartou alebo prostredníctvom PayPal. 4TRONYX si vyhradzuje právo v niektorých prípadoch určité druhy platieb odmietnuť alebo prijať.
(2) Pri platbe vopred je potrebné, aby Kupujúci uhradil kúpnu cenu ihneď po uzavretí zmluvy/obdržaní potvrdenia. Pri platbe prostredníctvom PayPal tovar odošleme ihneď po obdržaní potvrdenia o zaplatení. Pri platbe na faktúru sa Kupujúci zaväzuje fakturovanú sumu uhradiť bankovým prevodom do 14 dní od prevzatia zásielky. Pri platbe kreditnou kartou bude platba stiahnutá z karty ihneď po odoslaní zásielky.
(3) Ak je Kupujúci v omeškaní s platbou, je zodpovedný za všetky škody touto jeho nedbanlivosťou spôsobené.
(4) Kúpna cena je predmetom nároku na úroky z omeškania. 4TRONYX si vyhradzuje právo účtovať si úroky z omeškanej sumy vo výške základnej úrokovej sadzby ECB + 5 percentuálnych bodov. V prípade právnych transakcií, pri ktorých spotrebiteľ nie je zúčastnenou stranou, je úroková sadzba pre reklamácie a náhrady stanovená vo výške základnej úrokovej sadzby ECB + 8 percentuálnych bodov.
(5) Uvedené ustanovenia nevylučujú nárok na uplatňovanie si náhrady vzniknutej škody.

§ 4 Dodanie
(1) Dodaním sa rozumie zaslanie tovaru na adresu uvedenú Kupujúcim. Kupujúci je povinný uhradiť balné a dopravné náklady.
(2) Pre medzinárodné dodávky, pokiaľ nie je uvedené inak, je cena za poštovné a balné účtovaná osobitne na základe hmotnosti. Ak Kupujúci požaduje zvláštnu formu zaslania s vyššími nákladmi, musí tieto dodatočné náklady znášať.
(3) Ak Kupujúci obstaráva tovar pre svoju obchodnú alebo profesnú činnosť, riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia tovaru prechádza na neho odovzdaním zásielky zmluvnému prepravcovi, špeditérovi, alebo inej osobe či inštitúcii poverenej prepravou.

§ 5 Prechod vlastníckych práv
Tovar zostáva majetkom 4TRONYX až do jeho úplného zaplatenia. Až do úplného uhradenia tovaru nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 4TRONYX, dovolené tovar použiť ako predmet zálohy, zábezpeky, prípadne tento ďalej spracovať alebo upraviť.

§ 6 Cena
Cena uvedená v ponuke na kúpu tovaru je konečná cena, vrátane DPH a iných poplatkov. Cena nezahŕňa prípadné manipulačné a dopravné náklady.
Pri dodávke do krajín mimo EÚ môže byť tovar predmetom ďalších ciel, daní a poplatkov. Viac informácií o clách možno nájsť napríklad na stránke
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?=DE
o DPH pri dovoze na stránke
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
a osobitne pre Švajčiarsko
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do

§ 7 Odstúpenie od zmluvy
(1) 4TRONYX je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, vrátane prípadu, keď bola uskutočnená časť dodávky, alebo je objednávka ešte otvorená, a to v prípade, ak informácia o finančnej situácii Kupujúceho nebola pravdivá, alebo sa vyskytol dôvod na pochybnosť o jeho platobnej schopnosti (napr. vyhlásenie platobnej neschopnosti, konkurzu alebo zamietnutie príslušnej žiadosti z dôvodu nedostatočnej výšky finančných prostriedkov). Pred odstúpením od zmluvy bude Kupujúcemu poskytnutá možnosť platby vopred alebo dostatočného zabezpečenia platby.
(2) Bez ohľadu na reklamácie alebo škody, v prípade, že v čase odstúpenia od zmluvy už bolo vykonané čiastočné plnenie, tie produkty alebo služby, ktoré boli Kupujúcemu doručené, musia byť vyfaktúrované a uhradené v súlade so zmluvou.

§ 8 Záruka
(1) Záručné podmienky pre spotrebiteľov
a) 4TRONYX zodpovedá za vady tovaru pri dodaní. Ak sa do šiestich mesiacov od okamihu dodania objaví na produkte vada, predpokladá sa, že táto vada bola prítomná pri doručení, pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s typom produktu alebo závady. Ak sa závada prejaví po uplynutí šiestich mesiacov, musí Kupujúci preukázať, že vada existovala v čase dodania.
b) Ak je produkt chybný pri dodaní, má Kupujúci možnosť zvoliť si opravu alebo výmenu tovaru. 4TRONYX je oprávnený odmietnuť zvolený druh náhrady v prípade, že je tento možný len s vynaložením neprimeraných nákladov a iný druh náhrady neznamená zásadné znevýhodnenie Kupujúceho.
c) Ak nie je možné splniť Podmienky zmluvy, Kupujúci má právo si vybrať medzi znížením kúpnej ceny (zníženie) alebo zrušením zmluvy (odstúpenie od zmluvy), ako aj na náhradu škody. V prípade drobných závad Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
d) Nárok Kupujúceho na reklamáciu vád uplynie po 2 rokoch, pri predaji použitého produktu po 1 roku od doručenia tovaru.
(2) Záručné podmienky pre podnikateľov
a) Ak je nákup tovaru alebo služieb 4TRONYX predmetom ďalšej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti, je povinnosťou Kupujúceho ihneď po obdržaní tovaru skontrolovať jeho kvalitu a množstvo. Akékoľvek zistené nedostatky je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však v lehote jedného týždňa od doručenia, oznámiť 4TRONYX. V opačnom prípade zaniká nárok na reklamáciu. V prípade skrytých vád je Kupujúci povinný tieto oznámiť 4TRONYX do jedného týždňa od ich objavenia. Rozhodujúcim je termín odoslania oznámenia. Kupujúci je v tomto prípade povinný preukázať všetky Podmienky reklamácie podľa zákona, konkrétne samotnú vadu, čas, kedy ju objavil a termín, kedy vadu oznámil.
b) V prípade vady si 4TRONYX vyhradzuje právo produkt opraviť alebo vymeniť podľa vlastného uváženia.
c) Nárok Kupujúceho na reklamáciu vád uplynie po 2 rokoch od dodania.
(3) V prípade náhrady poškodeného tovaru novým má 4TRONYX právo požadovať vrátenie zakúpeného chybného tovaru.
(4) 4TRONYX nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom.

§ 9 Obmedzenie zodpovednosti
(1) 4TRONYX zodpovedá výlučne za škody okrem úmrtia, zranenia alebo poškodenia zdravia, ktoré boli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou či porušením podstatnej zmluvnej povinnosti 4TRONYX alebo zmluvných osôb, s ktorými spolupracuje.
Podstatou zmluvy sú povinnosti, ktorých dodržiavanie podľa predpisov umožňuje naplniť zmluvu vo všeobecnosti a na základe ktorých je umožnené zachovanie dôvery Kupujúceho. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť za stratu alebo poškodenie je vylúčená. Záväzky vyplývajúce zo záruky poskytnutej 4TRONYX na kvalitu zakúpeného tovaru a zodpovednosti za bezpečnosť produktu zostávajú nedotknuté.
(2) Vzhľadom na aktuálny stav techniky nie je dátová komunikácia cez internet bezchybná a/alebo nemôže byť zaručená za všetkých okolností. 4TRONYX preto nezodpovedá za prerušenie spojenia a neustálu on-line dostupnosť internetového obchodu.

§ 10 Rozhodujúce právo a jurisdikcia
(1) Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia zákonom Spolkovej republiky Nemecko. Na spotrebiteľa sa táto klauzula vzťahuje len do tej miery, že jeho ochrana sa neriadi právnymi predpismi štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko. Použitie Viedenského dohovoru je vylúčené.
(2) Ak je Kupujúcim podnikateľ, právnická osoba definovaná podľa obchodného zákonníka alebo iná verejná spoločnosť je výhradným miestom pre riešenie všetkých sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy miesto podnikateľskej činnosti 4TRONYX. To isté platí v prípade, že Kupujúci nemá súdnu príslušnosť v Nemecku alebo bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v aktuálnom čase nie je známe.

§ 11 Právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do dvoch týždňov od jej uzavretia bez udania dôvodov a to písomnou formou (napr. listom, faxom, emailom, atď), alebo - ak sa Kupujúci rozhodnete odstúpiť pred uplynutím lehoty - vrátením tovaru. Obdobie začína plynúť prijatím oznámenia v písomnej forme, ale nie skôr ako prevzatím tovaru zo strany príjemcu, a nie skôr ako je splnená povinnosť informovať podľa § 312c čl. 2 Občianskeho zákonníka (OZ) v spojení s § 1, čl. 1, 2 a 4 OZ-InfoV, ako aj povinnosti v súlade s § 312e čl. 1 odsek 1 OZ v spojení s § 3 OZ-InfoV. Na zrušenie zmluvy je dostatočné zaslanie písomného odvolania, resp. tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané na

4TRONYX Entertainment GmbH
Robert-Koch-Str. 50
D-55129 Mainz

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade právoplatného odstúpenia od zmluvy je nutné vzájomne si vrátiť všetky prijaté plnenia oboch strán (aj napríklad úroky). V prípade, že Kupujúci nevráti plnenie, alebo ho vráti len čiastočne alebo v zhoršenom stave, je povinný zaplatiť primeranú náhradu. Toto neplatí pri produktoch, ktorých stav sa zhoršil výlučne v súvislosti s ich predajom - napríklad v maloobchode pri manipulácii. Okrem toho sa môže vyhnúť nutnosti platiť odškodnenie, ak produkt nepoužije a zdrží sa akejkoľvek manipulácie, ktorá by ho mohla poškodiť alebo znehodnotiť. Balík musí byť vrátený na naše riziko. Všetky náklady spojené s vrátením hradí Kupujúci v prípade, že dodaný tovar objednal a cena vráteného tovaru nepresiahne sumu 40,00 €, alebo ak Kupujúci v termíne Odstúpenia od zmluvy nedodržal dohodnuté zmluvné Podmienky alebo neuhradil vyššiu dohodnutú sumu za tovar. V opačnom prípade hradí prepravu 4TRONYX. Neskladné produkty, budú vyzdvihnuté u Kupujúceho po predchádzajúcej dohode. Všetky pohľadávky na vrátenie platieb musia byť vyrovnané do 30 dní. Obdobie začína pre Kupujúceho plynúť dňom odoslania Odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru, pre 4TRONYX dňom prijatia Odstúpenia od zmluvy alebo tovaru.


Osobitná poznámka:
Odvolanie nie je možné uplatniť na personalizované motívy fólií, ktoré boli vytvorené ako „Vlastný motív“ v sekcii YOUNiiK®-dizajnér a vyrobené podľa požiadaviek Kupujúceho, resp. presne podľa požiadaviek Kupujúceho narezané a preto sú už pre 4TRONYX ďalej nepredajné.

§ 11 a Náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení si práva na odstúpenie od zmluvy
Využitím zákonného práva na odstúpenie od zmluvy (pozri § 11 Právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy) je Kupujúci povinný uhradiť náklady na spätnú dopravu tovaru ak dodaný tovar objednal a cena vráteného tovaru nepresiahne sumu 40,00 €, alebo ak Kupujúci v termíne Odstúpenia od zmluvy nedodržal dohodnuté zmluvné Podmienky alebo neuhradil vyššiu dohodnutú sumu za tovar. V opačnom prípade hradí prepravu 4TRONYX.

§ 12 Ochranné ustanovenia
Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok neplatné alebo nevynútiteľné, zvyšné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú nedotknuté za predpokladu, že neznevýhodňujú žiadnu zo zmluvných strán. V opačnom prípade dodržanie zmluvy nemožno očakávať.

YOUNiiK® Tribals

Skutoční muži pozor!

YOUNiiK® Tribals

Teraz to bude naozaj štýlový prístroj - Tribals čierno-biely, metalický, alebo vo farbách - nalep si ho!

Biele loptičky na YOUNiiK

Som na golfe... !

... najkrajšia ozdoba pre hráča golfu! Mala by byť aj na mobile. Golfové dizajny YOUNiiK® síce nezaručujú pozitívny vplyv na hendikep, ale sú super štýlové!

Exotika


S radosťou sa nechávame inšpirovať nekonvenčnými témami - v našich kategóriách  "Móda" a "Štruktúra povrchu" nájdeš skutočne exotické dizajny!

Farebný svet YOUNiiK

Frühlingsfarben

Kto si radšej vychutnáva eleganciu monochromatických farieb, príde si u nás na svoje: tu nájde trendové farby tejto sezóny aj pre mobilnú elektroniku. Pre špeciálnu farbu: jednoducho si nastav požadovanú farbu ako pozadie na YOUNiiK® Designer  - hotovo!

Facebook

Staň sa fanúšikom YOUNiiK® na Facebook-u!

Povrch -


 - ale štruktúrovaný: tak sa dá opísať naša nová kategória dizajnov  "Povrchy a štruktúry" . Mobilné prístroje sa určite budú páčiť!