Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
4TRONYX Entertainment GmbH,
Robert-Koch-Str. 50 / 55129 Mainz,
Németország (a továbbiakban "4TRONYX")
www.4tronyx.com

§ 1 Alkalmazás hatálya
(1) A 4TRONYX és a 4TRONYX internetes ajánlatait elfogadó magánszemélyek és jogi személyek/jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (továbbiakban a “Vevő”) között létrejövő szerződéses kapcsolatokra az alábbi Általános Szerződési Feltételek az irányadóak (a továbbiakban “ÁSZF”). Az ÁSZF szintén vonatkozik a www.younik.com weboldal és al-domainek használataira. A szerződéses viszonyra a szerződés teljesítésekor hatályos ÁSZF irányadó.
(2) Egyéni Vevőnek minősül bármely magánszemély aki olyan terméket és/vagy szolgáltatás vásárol a 4TRONYX -tól, amely a saját kereskedelmi, üzleti egyéb tevékenységén kívül esik. Üzleti Vevőnek minősül bármely jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság amely a 4TRONYX -tól kereskedelmi, üzleti tevékenysége körében vásárol terméket/szolgáltatást.

§ 2 A szerződés megkötése
(1) A 4TRONYX Interneten keresztül tett ajánlatai kötőerővel nem rendelkező ajánlati felhívások a Vevők felé a tekintetben hogy a 4TRONYX -tól rendeljen termékeket.
(2) Egy 4TRONYX termék megvásárlására az interneten leadott rendeléssel a Vevő egy kötőerővel rendelkező vételi ajánlatot tesz, amely a szerződés megkötésére irányul.
(3) 4TRONYX az ajánlat elfogadására az alábbiak szerint jogosult: 5 munkanapon belül ajánlat visszaigazolást küld a Vevőnek, visszaigazolást küld a termék elküldéséről vagy a terméket közvetlenül megküldi a Vevő ajánlatában megjelölt címre. A visszaigazolás kiállítása minden esetben emailen történik. Visszaigazolás tárgyát nem képező termékek nem tárgyai a szerződésnek.

§ 3 Fizetés, Teljesítés Időpontja, Késedelmes Fizetés
(1) Az interneten megrendelt termékeket előre kell kifizetni banki átutalás, hitel- illetve bankkártya vagy PayPal útján. 4TRONYX -t megilleti a jog hogy bizonyos típusú fizetési módozatok elfogadjon vagy ne fogadjon el.
(2) Előzetes fizetés esetén a Vevő a teljes összeget a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megfizetni. PayPal fizetés esetén a megrendelt termék a fizetés visszaigazolását követően kerül kiszállításra. Utánvétel esetén a Vevő a termék kiszállítását követő 14 napon belül köteles kiegyenlíteni a számlát. Hitelkártyás fizetés esetén a hitelkártyát azt követően terhelik meg miután a terméket feladták.
(3) Késedelmes fizetés időtartama alatt a Vevő a gondatlanságért is felel.
(4) Késedelmi kamat fizetendő a fennálló tartozás összegére a késedelem teljes időtartamára. A késedelmi kamat éves mértéke az Európai Központi Bank által közzétett alapkamat 5% -kal megnövelt mértéke. Jogi eljárás esetén a követelés késedelmi kamata az alap kamat 8%-kal megnövelt mértéke.
(5) További veszteségek nem követelhetőek.

§ 4 Szállítás
(1) A megrendelt terméket a Vevő ajánlatában meghatározott címre szállítjuk ki.
(2) A Vevő köteles az online-üzletben meghatározott szállítási költségeket megfizetni. Amennyiben a szállítási cím Németországon kívül van, 4TRONYX jogosult a csomagolás és a szállítás extra költségeit felszámítani a termék súlya alapján.
(3) Amennyiben a Vevő különleges szállítási formát igényel, amelynek költsége meghaladja az általános kezelési és szállítási költségeket, a Vevő köteles az extra költségeket kifizetni.
(4) Amennyiben a Vevő a terméket kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége körében vásárolja, ő felel minden olyan kárért, amely azt követően következik be, hogy 4TRONYX átadta a terméket a szállítónak, csomagküldő cégnek, más a szállítással megbízott személynek.

§ 5 Tulajdonjog átszállása
A termék tulajdonjoga akkor száll át a Vevőre amikor a vételárat teljes egészében megfizette. A tulajdonjog átszállását megelőzően a már leszállított terméket Vevő nem alkalmazhatja mint zálogtárgy, illetve mint egyéb biztosíték, azt nem használhatja fel és nem alakíthatja át a 4TRONYX kifejezett hozzájárulása nélkül.

§ 6 Ár
Az online ajánlatban meghatározott ár a termék teljes vételára, amely magába foglalja a forgalmi adót és egyéb járulékok költségét. Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget, amelyet külön számítunk fel.

§ 7 Megszűnés
(1) 4TRONYX a szerződést bármikor jogosult megszüntetni, akkor is ha már a szállítás részben vagy egészben teljesült, ha a Vevő pénzügyi helyzetére, teljesítőképességére vonatkozóan hamis adatokat szolgáltatott vagy egyéb olyan nyilvánvaló körülmény merül fel, amely a Vevő pénzügyi teljesítőképtelenségére utal (például de nem kizárólagosan, ha fizetésképtelenné válik, csődeljárás folyik ellene, vagy fedezethiány miatt elutasítják az összeg kifizetését). Vevő jogosult előleget fizetni vagy megfelelő biztosítékot nyújtani a megszűnés megelőzése érdekében.
(2) A kártérítési igény kielégítésén túlmenően, a megszűnés olyan esetén ha már a termékek vagy azok egy része leszállításra került, Vevő köteles a már leszállított termékeket számla ellenében kifizetni a szerződésben foglaltak szerint.

§ 8 Szavatossági igények
(1) Egyéni vevők:
a) 4TRONYX köteles biztosítani, hogy a termék a Vevő részére történő átadáskor mentes minden hibától. Amennyiben az átadást/leszállítást követő 6 hónapon belül hiba jelentkezik, vélelmezni kell hogy a termék már az átadáskor hibás volt, kivéve, ha ezen vélelem ellentétes a termék vagy a hiba jellegével. Amennyiben a hiba a 6 hónapos határidő elteltét követően keletkezik, a Vevőnek kell bizonyítani azt ha szerinte a termék már az leszállításkor/átadáskor hibás volt.
b) Amennyiben a termék hibás, a Vevő választhat a termék kijavítása vagy kicserélése között. 4TRONYX jogosult a választott szavatossági igényt visszautasítani, ha annak teljesítése indokolatlan költségekkel járna és a más fajta teljesítés nem okozna jelentékeny hátrányt a Vevőnek.
c) Ha a választott szavatossági igény nem teljesíthető így, a Vevő választása szerint dönthet árleszállítás vagy a szerződéstől való elállás között és követelheti kárai megtérítését. Amennyiben a hiba kismértékű, Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni.
d) A Vevő szavatossági igényei 2 éven belül évülnek el. Használt termék értékesítése esetén a szavatossági idő 1 év.

(2) Üzleti Vevők:
a) Amennyiben a megrendelés a Vevő üzleti tevékenységének részeként érkezik, a Vevő köteles a leszállított termékeket haladéktalanul megvizsgálni és ellenőrizni, hogy azok megfelelnek -e a minőségi és mennyiségi szerződéses feltételeknek. Vevő köteles legkésőbb egy héten belül haladéktalanul értesíteni a 4TRONYX -ot, ha látható hibák, eltérések vannak a termékekben. Amennyiben egy héten belül nem történik meg az értesítés, a Vevő szavatossági igények érvényesítésére nem jogosult. A leszállított termékek rejtett hibáit a felfedezésüktől számított 1 héten belül kell jelezni írásban. Ezekben az esetekben a Vevő köteles bizonyítani szavatossági igényeinek alapjául szolgáló hibákat, a felfedezés időpontját és a hiba határidőben történő jelentését.
b) Gyártási hibák vagy sérült termékek esetén a 4TRONYX - saját döntése alapján - kijavítja vagy kicseréli a terméket.
c) A Vevő szavatossági igényei a termék átvételétől számított 1 év elteltével évülnek el.

§ 9 Felelősség korlátozás
(1) A 4TRONYX felel a halálból, testi sérülésből eredő követelésekért. Ezt meghaladóan a 4TRONYX vagy alkalmazottai által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséből eredő károkért vállal felelősséget. Lényeges szerződéses kötelezettségnek minősül az a kötelezettség, amelynek teljesítése a szerződés teljesítését teszi lehetővé és amelynek teljesítésében a Vevő általában bízik. Bármely további veszteségért vagy kárért való felelősséget a 4TRONYX kizár. Ez a feltétel nem érinti a 4TRONYX által biztosított jótállás, illetve a termékfelelősség szabályai alapján fennálló kötelezettségek teljesítését.
(2) A technika mai állása szerint nem biztosítható hogy az internetes adatátvitel hiba mentes és/vagy mindenkor lehetséges legyen. Ezért 4TRONYX nem vállal felelősséget az online üzlet mindenkori elérhetőségéért.

§ 10 Alkalmazandó jog és joghatóság
(1) A jelen szerződésből eredő jogi kérdésekre Németország joga irányadó. Ez nem vonatkozik arra a Vevőre akit ennek következtében megfosztanának olyan kötelezően alkalmazandó jogszabályok által biztosított jogoktól, jogvédelemtől, amelyeket állandó tartózkodási helye szerinti állam joga biztosít. Az Egyesült Nemzetek Szerződésekre vonatkozó Egyezményének alkalmazása kifejezetten kizárva.
(2) Amennyiben a Vevő egy vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a szerződéses viszonyból eredő jogviták kizárólag a 4TRONYX bejegyzett székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Ugyanez vonatkozik azon Vevőkre is akiknek nincsen Németországban illetősége vagy akiknek tartózkodási helye, elérhetősége az igény benyújtásának időpontjában ismeretlen.

§ 11 Az érvénytelenség és ... jogkövetkezményei
Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, annak érvénytelensége nem befolyásolja a többi kikötés érvényességét és kikényszeríthetőségét. A szerződés akkor tekinthető érvénytelennek ha a fentiek kiküszöbölésére eszközölt módosítást követően az egyik felet indokolatlan hátrány érné.

Fát a Telefonra!

Fa, egy kicsit másképp!

YOUNiiK® Motiv Old Door

Ez végre egy kicsit valami más! Tedd egyedivé a Fa mintákkal mobiltelefonodat!

YOUNiiK® Tribals

 Tedd fel a jeled!

YOUNiiK® Tribals

Egy kis tetkó a mobilra?  Tribals minták feketében, fehérben, metál és színes variációkban.  

Tedd rá!!

Tedd egyedivé!

H2O,egy vizcsepp elég!a

YOUNiiK® Sellők!!

YOUNiiK® H2O Mermaids

H2O rajongók! megérkeztek az exkluzív H2O motívumok, amelyek csak a YOUNiiK-nál érhetők el! Ne csak a tévében nézd!

"H2O "!

YOUNiiK® négy keréken!

Megcsináltuk, ahogy kértétek!!YOUNiiK® Autosticker

 

Most már felragaszthatod egyedi terveidet, fotóidat vagy a YOUNiiK

 motívumok egyikét autódra!

Az elsőosztályú technológiának köszönhetően az UV sugarakat, és az autómosót is tökéletesen bírja majd a design fóliád! Ilyen másnak nincs! Tervezz és ragassz!

NICI a YOUNiiK® -nál!!

NICI auf YOUNiiK®

Ördögi és Angyali jó mintákat találsz a NICI motívumok között. Ördög vagy, vagy Angyal? Döntsd el!