Γενικοί όροι

Γενικοί όροι
4TRONYX Entertainment GmbH, Robert-Koch-Str. 50, 55129 Mainz
(Παρακάτω "4TRONYX")
www.4tronyx.com

§ 1.Ισχύς
(1) Οι παρακάτω γενικές ρυθμίσεις καθορίζουν τους όρους της σύμβασης μεταξύ της 4TRONYX και τους καταναλωτές και επιχειρηματίες οι οποίοι προβαίνουν στη χρήση των δικτυακών προσφορών της 4TRONYX (εφεξής αναφέρονται ως αγοραστές). Οι Γενικές Οδηγίες Χρήσης αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας www.youniik.com καθώς και όλων των θυγατρικών/ subdomain που ανήκουν σε αυτήν. Ως έγκυρη θεωρείται η εκδοχή που ισχύει κατά το χρόνο σύναψης του συμβολαίου.
(2) Καταναλωτές, σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης, είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε επιχειρηματικές/εμπορικές σχέσεις με την 4TRONYX, χωρίς αυτό να μπορεί να εκλαμβάνεται/ υπολογιστεί ως δραστηριότητα επαγγελματική ή ελεύθερου επαγγελματία από την πλευρά τους. Επιχειρηματίες όπως νοούνται από τις παρούσες γενικές ρυθμίσεις είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες με νομική ευθύνη, οι οποίες κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, επαγγελματικών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες προβαίνουν/ προχωρούν/ συνάπτουν εμπορική/ επιχειρηματική σχέση με την 4TRONYX

§ 2 Σύναψη συμβολαίου
(1) Οι προσφορές της 4TRONYX στο διαδίκτυο αποτελούν πρόταση/προσφορά προς τον αγοραστή, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, να παραγγείλει προϊόντα από την 4TRONYX
(2) Με την παραγγελία στο διαδίκτυο του επιθυμητού προϊόντος ο αγοραστής προβαίνει στη δεσμευτική πρόταση/προσφορά για τη σύναψη ενός συμβολαίου αγορών.
(3) Η 4TRONYX δικαιούται να αποδεχτεί την πρόταση/προσφορά εντός πέντε εργάσιμων ημερών μέσω της αποστολής μιας επιβεβαίωσης της πρότασης (ή με την ειδοποίηση για την αποστολή του προϊόντος ή μέσω της άμεσης αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση που ο αγοραστής ζήτησε να παραδοθεί). Η αποδοχή της ανάθεσης κοινοποιείται με e-mail. Παραγγελίες οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 1 δεν αποτελούν μέρος/τμήμα της σύμβασης/ συμβολαίου.

§ 3 καταβολή, προθεσμία, καθυστέρηση πληρωμής
(1)Η καταβολή των χρημάτων για την πληρωμή των προϊόντων γίνεται με προκαταβολή μέσω εμβάσματος, με πιστωτική κάρτα ή Paypal. Διατηρούμε το δικαίωμα να δεχόμαστε ορισμένες πιστωτικές κάρτες ενώ άλλες να τις αποκλείουμε.
(2) Σε περίπτωση προπληρωμής υποχρεούται ο αγοραστής να αποστείλει άμεσα μετά τη σύναψη της σύμβασης για αγορές το ποσό που αναλογεί σε αυτές. Με το Paypal παραδίδονται τα προϊόντα άμεσα ύστερα από/μετά την παραλαβή εκ μέρους μας της βεβαίωσης καταβολής των χρημάτων. Σε περίπτωση τιμολογίου /λογαριασμού υποχρεούται ο αγοραστής εντός 14 ημερών μετά την παραλαβή του προϊόντος να προβεί σε εξόφληση του λογαριασμού. Στην περίπτωση της πιστωτικής κάρτας αυτή χρεώνεται με την αποστολή του προϊόντος.
(3) Εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει την πληρωμή, φέρει ο ίδιος την ευθύνη στο διάστημα αυτό για κάθε αμέλεια/ παράλειψη
(4)Η τιμή αγοράς τοκίζεται κατά τη διάρκεια της εκπρόθεσμης πληρωμής. Το επιτόκιο για το εκπρόθεσμο? Διάστημα ανέρχεται ετήσια σε 5 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον από εκείνες των βασικών επιτοκίων. Σε νομικές/ δικαστικές υποθέσεις στις οποίες δεν μετέχει ένας καταναλωτής το επιτόκιο ανέρχεται σε 8 επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων από εκείνες του βασικού επιτοκίου
(5)Η περεταίρω πρόκληση βλάβης/ζημίας δεν αποκλείεται

§ 4 Παράδοση
(1) Η παράδοση του προϊόντος γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δοθεί/ζητηθεί από τον αγοραστή. Η παράδοση γίνεται έναντι του καθορισμένου ποσού για τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.
(2) Για τις παραδόσεις στο εξωτερικό, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η τιμή συσκευασίας και αποστολής καθορίζονται ειδικά ανάλογα με το βάρος. Εάν ο αγοραστής επιθυμεί κάποιον ιδιαίτερο τρόπο αποστολής, από τον οποίο προκύπτει πρόσθετο κόστος, αυτό επιβαρύνει τον ίδιο
(3) Εάν ο αγοραστής προβεί στην αγορά προϊόντος, για επαγγελματική του δραστηριότητά ή ως ελεύθερου επαγγελματία, επιβαρύνεται ο ίδιος με τον κίνδυνο της απώλειας ή της μείωσης της ποιότητας του αγορασμένου αντικειμένου από τη στιγμή που η 4TRONYX παραδώσει το προϊόν στη μεταφορική εταιρεία, τον μεταφορέα είτε στο πρόσωπο ή φορέα που έχει επιφορτιστεί με την ανάθεση της αποστολής του προϊόντος.

§ 5 Διατήρηση καθεστώτος ιδιοκτησίας./ ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το αγορασθέν προϊόν παραμένει στην κατοχή της 4TRONYX έως την ολοκληρωτική εξόφλησή του. Πριν τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του προϊόντος δεν επιτρέπεται, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της 4TRONYX η υποθήκευση,επεξεργασία ή μετατροπή του.

§ 6 Τιμές
Η εκάστοτε αναφερόμενη τιμή για το προς αγορά προϊόν νοείται ως τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ενδεχομένως Φ.Π.Α. ή άλλων πρόσθετων επιβαρύνσεων. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος συσκευασίας και αποστολής.

§ 7 Ακύρωση
(1) 4TRONYX δικαιούται να υπαναχωρήσει από το συμβόλαιο ακόμη και από ένα υπολειπόμενο τμήμα της παραγγελίας ή της αποστολής, εάν διαπιστωθούν λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με την πιστωτική/οικονομική αξιοπιστία του αγοραστή ή εάν προκύψουν αντικειμενικοί λόγοι εις βάρος του σε σχέση με την αδυναμία να πληρώσει όπως π.χ. η έναρξη διαδικασίας για κήρυξη πτώχευσης αλλά και η απόρριψη της εξαιτίας ανεπαρκών περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των εξόδων. Στον αγοραστή πριν από την υπαναχώρηση από το συμβόλαιο παρέχεται η δυνατότητα της προπληρωμής ή η παροχή αξιόπιστης εγγύησης.
(2) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βλάβη αναγκαστικά προκύπτει στην περίπτωση ακύρωσης / υπαναχώρησης από ένα τμήμα/ ενός τμήματος της σύμβασης
απαίτηση αποζημίωσης για το τμήμα εκείνο των παροχών που έχει ήδη καταβληθεί/ παρασχεθεί ως μέρος της σύμβασης.

§ 8 Παροχές εγγύησης
(1) Παροχές εγγύησης έναντι καταναλωτών
α) Η 4TRONYX αναλαμβάνει την ευθύνη το αγορασθέν προϊόν κατά την παράδοσή του στον αγοραστή του να μην είναι ελαττωματικό. Εάν το αγορασθέν προϊόν εμφανιστεί ως ελαττωματικό εντός 6 μηνών από την παράδοσή του, τότε θεωρείται ως τέτοιο και κατά την παράδοσή του, εκτός εάν η υπόθεση αυτή αντίκειται στο είδος του προϊόντος ή του ελαττώματος/ βλάβης. Εάν η βλάβη/ το ελάττωμα εμφανιστεί μετά την πάροδο των 6 μηνών ο αγοραστής οφείλει να αποδείξει ότι το αγορασθέν προϊόν ήταν ελαττωματικό ήδη κατά την παράδοσή του.
β) Εάν το αγορασθέν προϊόν είναι ελαττωματικό κατά την παράδοσή του έγκειται στον αγοραστή εάν θα ακολουθήσει η ικανοποίηση της αγοράς του μέσω της βελτίωσης ή της αντικατάστασης του. Η 4TRONYX δικαιούται να απορρίψει τον προτεινόμενο τρόπο για την μεταγενέστερη αυτή ικανοποίηση των προσδοκιών της αγοράς, εάν αυτή είναι εφικτή μόνο μέσα από δυσανάλογο κόστος ενώ από τον άλλο τρόπο δεν προκύπτουν σημαντικά μειονεκτήματα για τον αγοραστή.
γ) Εάν αποτύχει η εναλλακτική αυτή ικανοποίηση των προσδοκιών από την αγορά ενός προϊόντος, ο αγοραστής έχει κατά κανόνα τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα απαιτήσει έκπτωση στην τιμή αγοράς ή ακύρωση του συμβολαίου καθώς και υλική αποζημίωση. Μόνο σε περίπτωση μηδαμινού/ ελάχιστου/ αμελητέου/ ασήμαντου ελαττώματος δεν του παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου.
δ) Οι όποιες αξιώσεις του αγοραστή εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος παραγράφονται με την πάροδο δύο ετών ή σε περίπτωση μεταχειρισμένου προϊόντος με την πάροδο ενός έτους.
(2) Παροχές εγγυήσεων απέναντι σε επιχειρηματίες
α) Εάν η αγορά για την 4TRONYX και τον αγοραστή είναι ένα εμπορικό κατάστημα/ εμπορική επιχείρηση, ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει άμεσα τα προϊόντα ως προς την ποιότητά τους καθώς και για τυχόν αποκλίσεις στην ποσότητά τους και να κοινοποιήσει εγγράφως στην 4TRONYX εντός της προθεσμίας, μια εβδομάδα από την παραλαβή του προϊόντος, τις διαπιστωθείσες ελλείψεις/ ελαττώματα/ παραλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση εκπίπτει η ισχύς της αξίωσης για υπηρεσίες εγγύησης/αποζημίωσης. Καλυμμένα ελαττώματα πρέπει να καταγγέλλονται εγγράφως στην 4TRONYX εντός μιας εβδομάδας από την ανακάλυψή τους. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη να αποδείξει τις προϋποθέσεις για τις απαιτήσεις του, κυρίως για το ελάττωμα, για το χρόνο της ανακάλυψής του και για την έγκαιρη καταγγελία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αγοραστή.
β) σε περίπτωση ελαττώματος η 4TRONYX έχει τη δυνατότητα της επιλογής για βελτίωση/ επιδιόρθωση? ή αντικατάσταση
γ) οι αξιώσεις του αγοραστή παραγράφονται με την πάροδο ενός έτους
(3) Εάν η 4TRONYX παραδώσει προς εξυπηρέτηση της αναδρομικής εκ των υστέρων ικανοποίησης των προσδοκιών της αγοράς ένα μη ελαττωματικό προϊόν έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει την επιστροφή σε αυτήν του ελαττωματικού.
(4) Βλάβες/ ζημιές που προκλήθηκαν από τον αγοραστή εξαιτίας μέτρων που αντίκεινται στη φύση του προϊόντος και στους όρους του συμβολαίου δικαιολογούν την απόρριψη κάθε αξίωσης εκ μέρους της 4TRONYX

§ 9 Περιορισμός αστικής ευθύνης
(1) Για τις περιπτώσεις εκείνες των ζημιών που προκαλούνται, εκτός από αυτές που αφορούν τραυματισμό? της ζωής, του σώματος ή της υγείας η 4TRONYX φέρει την ευθύνη στο βαθμό που αυτές οι βλάβες/ ζημιές στηρίζονται/ άπτονται σε άξεστη αμέλεια ή πρόθεση ή σε μια ένοχη τραυματισμό μιας ουσιαστικής ευθύνης που απορρέει από το συμβόλαιο εκ μέρους της 4TRONYX ή ενός από τους διεκπεραιωτές βοηθούς της. Κεντρικό σημείο του συμβολαίου αποτελεί η υποχρέωση της οποίας η εκπλήρωση επιτρέπει κατ΄αρχάς/ πρωτίστως την διεκπεραίωση/ υλοποίηση του συμβολαίου σύμφωνα με τους νόμους/ κανόνες/ νόμιμη και στην τήρηση της οποίας ο αγοραστής συνήθως μπορεί να εμπιστεύεται. Αξίωση/απαίτηση για αποζημίωση πέραν τούτου αποκλείεται. Αξιώσεις που απορρέουν από την προβλεπόμενη εγγύηση που παρέχει η 4TRONYX στην κατασκευή ενός αγορασθέντος προϊόντος και από την νομοθετικά προβλεπόμενη αστική ευθύνη για αυτό εξαιρούνται από τα παραπάνω.
(2) Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα της τεχνολογίας δεν μπορεί να εγγυηθεί η απρόσκοπτη ή και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη επικοινωνία μέσω δικτύου. Για το λόγο αυτό δεν εγγυώμαστε την ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

§ 10 νομική αντιδικία, δικαστική διαμάχη
(1)Όλες οι διαμάχες/αντιδικίες που απορρέουν από αυτό το νομικό πλαίσιο υπόκεινται στο δίκιο της Γερμανίας. Για τους καταναλωτές η νομική αυτή ρύθμιση ισχύει εφόσον δεν προσκρούει στην προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές ρυθμίσεις του κράτους, όπου συνήθως διαμένουν. Η ισχύς του εμπορικού δικαίου του δικαίου που αφορά αγορές στην αποκλείεται.
(2) Εάν ο αγοραστής είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή νομικό ιδιαίτερης περιουσίας για όλες τις αντιδικίες αποκλειστική έδρα της δικαστικής διαμάχης, όπως προκύπτει από αυτό το συμβόλαιο, είναι η έδρα της 4TRONYX. Το ίδιο ισχύει και όταν ο αγοραστής δεν υπάγεται σε κάποια δικαστική έδρα ή όταν τη στιγμή της αγωγής δεν είναι γνωστός ο τόπος όπου συνήθως διαμένει.

§ 11 Σαλβατορηκος ορος
Εάν ένας από τους παραπάνω όρους των γενικές αυτών ρυθμίσεων ακυρωθεί ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί παραμένουν σε ισχύ οι υπόλοιποι εκτός και αν από την κατάργηση από κάποιες μεμονωμένες ρήτρες η μια από τις συμβαλλόμενες πλευρές αδικείται τόσο κατάφορα ώστε να καταστεί πλέον αδύνατη η απαίτηση να συνεχιστεί η τήρηση του συμβολαίου
Ορισμός της προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το YOUNiiK

YOUNiiK® αστερισμός

Ξέρεις ποιό είναι το αστρικό σου στοιχείο; Αυτό μπορεί να το αποκαλύπτει τώρα το κινητό σου!   Αστερισμός  

YOUNiiK® εποχιακά

Αυτά τα  άνθη σίγουρα δεν θα μαραθούν ποτέ! Κάνε το κινητό σου να ανθίσει με YOUNiiK! 

NICI goes mobile!

Αποκλειστικά στο YOUNiiK

NICI Devil on line

Μικρά διαβολάκια και αγγελάκια,  όλα τα NICIs, ο Jolly Mäh και οι Wild Friends, βρίσκουν θέση τώρα στό κινητό σου!

Ετικέτα αυτοκινήτου

YOUNiiK® για ... τροχούς!YOUNiiK® Autosticker

Τώρα τα YOUNiiKs ανανεώνουν μοναδικά και τα οχήματα! Η νέα μας πρόταση: η φωτογραφία σου, το προσωπικό σου Design  ή ένα από τα μοτίβα του YOUNiiK® μπορούν χάρη στην πρωτοποριακή ποιότητα της μεβράνης να γίνουν αποτυπωθούν σε αυτοκόλλητα και να διακοσμήσουν την κίνησή σου πάνω σε 4 τροχούς. Ανθεκτικά και στο μηχανικό πλύσιμο του αυτοκινήτου.

Ετικέτα αυτοκινήτου

The Dark Knight

Αποκλειστικά στη YOUNiiK®: Μοτίβα απο "The Dark Knight" - το Κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς- τώρα διαθέσιμο για το κινητό, το iPod, κ.α. Don't be so serious - be YOUNiiK!